Skontaktuj się z nami: 17 863 15 55 syriusz@syriusz.eu

Znajdź nas w social mediach:

Promocje

01.02.2019r.

e-Sprawozdania Finansowe - promocyjna cena!

Nie zwlekaj tylko skorzystaj z promocyjnej ceny do końca lutego.

Tym razem nowy obowiązek dotyczy wszystkich, którzy składają sprawozdania finansowe do US i KRS. Poczynając już od dokumentów za rok 2018 trzeba je będzie przysłać w formie elektronicznej, wg wytycznych Ministerstwa Finansów, w pliku XML.

Firma Syriusz przygotowała program, który automatycznie przelicza wygodne aktywne arkusze, waliduje je i przygotowuje wymagany plik XML.

Taniej już nie będzie - do końca lutego program e-Sprawozdania wraz z pomocą serwisanta przy pierwszej wysyłce 850zł netto.

Śpiesz się bo warto - tego nie unikniesz.

Dział handlowy tel.:17/8631555 wew. 45, e-mail: biuro@syriusz.eu

 

 

31.01.2019r.

Już od dzisiaj w naszej ofercie handlowej HERMES ECO, oprogramowanie wspomagające obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach usługowo-handlowych.

Podstawowe cechy programu to m.in.:

- obsługa wielu magazynów;
- obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
- kartoteka magazynowa - towary, usługi, komplety, opakowania;
- kartoteka Klienta z możliwością pobrania danych z GUS, sprawdzenia w VIES;
- obsługa JPK;
- kompleksowa obsługa kasy;
- rozliczanie należności i zobowiązań;
- obsługa systemów rabatowych i grup cenowych;
- analizy przychodów, rozchodów i magazynów;
- rozliczanie należności i zobowiązań;
- możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników;
- współpraca z systemem dla mobilnych handlowców HERMES Mobil A200
- współpraca z programami księgowymi - Skarbnik Maks - podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz Skarbnik -pełna księgowość;
- współpraca z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych.

Oprogramowanie Hermes Eco jest w pełni zintegrowane z dodatkowymi modułami takimi jak :

- Produkcja
- Transport
- Promocje
- moduł raportów i analiz BI Light

Cena tego produktu to tylko 795zł netto za trzy stanowiska!

Dział Handlowy tel.: 17 8631555 wew. 45, 46
e-mail: biuro@syriusz.eu

Zapraszamy!
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROMOCJA ZAKOŃCZONA - WYCZERPANY MAGAZYN

Z dowolnym urządzeniem fiskalnym możesz kupić kamerkę internetową w promocyjnej cenie 15 zł netto.

Szczegóły promocji poniżej:

 

REGULAMIN PROMOCJI „BEZPIECZNA FIRMA Z KAMERĄ SMART NET WI-FI”

 

Organizator promocji:

 

1. Organizatorem promocji „BEZPIECZNA FIRMA Z KAMERĄ SMART NET WI-FI” zwanej dalej promocja, jest Syriusz Sp. z o.o. z siedzibą: 35-111 Rzeszów, ul. Legionów 35,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189295, o kapitale zakładowym w wysokości 4 394 000 PLN, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca numer NIP 813-31-87-378.

 

Uczestnicy promocji:

 

Promocja skierowana jest do osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w formie spółki cywilnej, spółek osobowych lub spółek kapitałowych.

 

Czas trwania promocji:

Promocją obowiązuje od dnia 07.08.2017 do wyczerpania zapasów.

 

Zasady promocji:

 

1. Uczestnikowi przy zakupie dowolnego urządzenia fiskalnego marki ELZAB lub POSNET z kopią elektroniczną, znajdującego się w ofercie Syriusza, w czasie trwania promocji, przysługuje prawo zakupu w promocyjnej cenie kamery SMART NET WI-FI za 15 zł netto

2. Promocja dotyczy urządzeń zakupionych bezpośrednio w Syriuszu.

3. Promocją nie są objęte urządzenia przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

4. Urządzenia zakupione w czasie trwania promocji, z którymi nastąpiło nabycie kamery SMART NET WI-FI w promocyjnej cenie, nie podlegają zwrotowi.

5. W celu zakupienia kamery SMART NET WI-FI w promocyjnej cenie , Uczestnik powinien przy dokonywaniu zakupu urządzenia fiskalnego zgłosić zamiar nabycia ww. kamery. W tym celu konieczne jest również wyrażenie zgody przez Uczestnika na przekazanie kopii faktury dotyczącej nabycia przez Uczestnika kamery SMART NET WI-FI. Wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne, z tym, że brak tejże zgody uniemożliwia nabycie Produktu Promocyjnego

5. Rozliczenie z tytułu podatku w związku z nabyciem kamery SMART NET WI-FI
w promocyjnej cenie spoczywa na Uczestniku.

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Syriusz ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, podając jego nowe brzmienie
w serwisie internetowym www.syriusz.eu

2. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Syriusza t.j. 35-111 Rzeszów, Legionów 35, lub na stronie internetowej pod adresem www.syriusz.eu

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 7 dni od daty

zakończenia Promocji

5. Zgłoszenie reklamacyjne może być składane wyłącznie w formie pisemnej, drogą mailową na adres : biuro@syriusz.eu , i powinno zawierać dokładne dane identyfikujące Uczestnika zgłaszającego reklamację t. NIP , imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, adres
e-mail, oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

6. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji przez

Organizatora listem poleconym albo pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie 30
dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji (decyduje data stempla pocztowego (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

7. Biorąc udział w Promocji Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu

8. Wszelkie spory wynikłe w związku z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Syriusz.

 

Zapraszamy!

Dział sprzedaży urządzeń tel.: 17 8631555 wew. 41, 45, 46
e-mail: handlowy@syriusz.eu

NASZĄ IDEĄ JEST DOSTARCZANIE INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA SEKTORA MSP

Sprawdź również inne nasze rozwiązania

Nasz asortyment znajdzie zastosowanie w wielu branżach oraz sektorach.
Zobacz co warto wiedzieć

Nowa wersja Ewidencji JPK

W związku z aktualizacją dn. 28.07.2022r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty.mf.gov.pl, została wydana w dniu...
Czytaj więcej

Integrator Hermes Merkury z Baselinker

Dziękujemy za zaufanie i zainteresowanie naszymi produktami! Nieustannie rozwijamy narzędzia wspierające Państwa handel. Sprzedaż internetowa napędza się dalej i stąd,...
Czytaj więcej

PROBLEMY W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ !

Potrzebujesz programu, który rozwiąże problemy w ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ !   TO WŁAŚNIE NASZ PROGRAM PRODUKCYJNY POMOŻE CI ! 1. Zaplanować...
Czytaj więcej